Op IureSearch treft u alle arresten aan die, sinds 1996, door Quod Iure zijn geselecteerd voor de PO-cursussen verbintenissenrecht voor advocatuur en notariaat.

Inmiddels (maart 2020) staan ruim 1470 arresten in digitale vorm ter beschikking. Quod Iure verzorgt drie keer per jaar een cursus verbintenissenrecht. Voor elke periode worden ± 20 arresten geselecteerd op nut voor de advocaten- en notariële praktijk. Aan het begin van elke nieuwe cursusperiode worden de geselecteerde arresten opgenomen in IureSearch en wordt de hele inhoud van IureSearch geactualiseerd (in januari, april en september).

 

Zoekfuncties van IureSearch

IureSearch biedt zoekfuncties die uitgebreider zijn dan die van andere aanbieders in de markt.

IureSearch maakt het mogelijk om van een bepaald leerstuk alleen de relevante arresten op te roepen en vermijdt daardoor nodeloze data.

Zo is, om het verbintenissenrecht inzichtelijk te maken, een groot schema opgenomen van waaruit kan worden doorgeklikt naar de relevante arresten.

Er kan ook naar specifieke arresten worden gezocht via trefwoordenregisters, bijvoorbeeld via "verzuim" of via "art. 6:83 BW".

Daarnaast treft u op IureSearch een zoekfunctie aan waarbij u kunt zoeken op door u zelf opgegeven woorden. U kunt daarbij zoeken binnen alle bestanden van de site, of beperkter. Bijvoorbeeld alleen in arresten, conclusies, wetten, trefwoordenregisters of parlementaire geschiedenis. U kunt voor een demonstratie klikken op "uitleg".

Parlementaire Geschiedenis

IureSearch is ook handzaam voor het raadplegen van Parlementaire Geschiedenis. Deze modaliteit, die steeds wordt uitgebreid, maakt het mogelijk om te zoeken binnen een 'samengesteld' PDF-document. In het 'samengestelde' PDF-document zijn alle parlementaire stukken, zoals MvT, Verslag, MvA in één document samengevoegd. Zo bestaat het PDF-document "Dienstenwet" bijvoorbeeld uit 463 pagina's.

Verschillende schermen

U kunt werken in verschillende schermen. Daardoor kunt u desgewenst arresten, conclusies en wetteksten tegelijkertijd raadplegen.

Gebruik, gebruiksrecht en geldigheidsduur

Deze site wordt 3x per jaar geactualiseerd (in januari, april en september). Het gebruik van deze site is slechts toegestaan aan

  1. abonnementhouders (tarief in 2020: € 330,00 voor 12 maanden);

  2. praktijkjuristen die een door Quod Iure georganiseerde cursus hebben gevolgd en die beschikken over een - tijdens de cursus verstrekte - inlognaam en wachtwoord. Om gedurende het hele jaar gebruik te kunnen maken van IureSearch zal men, na elke cursus, een nieuw wachtwoord moeten gebruiken.

Auteursrecht en uitsluiting aansprakelijkheid

Alle rechten, waaronder auteursrechten, op IureSearch en op de inhoud daarvan berusten bij Quod Iure.

De verwerking van de gegevens op IureSearch en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Quod Iure kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op IureSearch is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Quod Iure, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Quod Iure is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van IureSearch.